The Art of Inner Knowing

Innerversity researches and educates
in the areas of internal knowing.
Our core expertise is coaching
diverse intuitions and radical creativity.
We are looking forward to supporting you
in your creative potential drive.

Älykäs intuitio® asiantuntijuuden ja luovuuden tukena

Hyödyntämällä mielen luovaa potentiaalia voimme yltää nerokkaisiin ratkaisuihin.
Intuitiota voi hyödyntää päättelyn ja asiantuntemuksen apuna. Nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja vaikeissa ongelmissa ratkaisu löytyy harvoin pelkällä logiikalla, sillä päättely voi kuljettaa meidät vain siihen asti mihin tunnetut faktat riittävät.

Intuition älykäs käyttö on kiihdytyskaista ja oikopolkujen avaaja. 
Intuition älykäs käyttö auttaa kokonaisuuksien hahmottamisessa, voimavarojen säästämisessä, ideoiden keksimisessä, ennakoinnissa, monimutkaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa. Eli juuri niissä tilanteissa, joissa päättely on hidas tai tehoton.

Meillä on käytössämme useita erilaisia intuitioita.
Intuitioon liittyy useita virheuskomuksia ja intuition kaikkia puolia ei yleisesti tunneta. Erilaiset intuitiot pohjautuvat erilaisiin tietopohjiin ja ovat siksi eri tavoin hyödyllisiä ja luotettavia. Meidän tulee kehittää intuition erottelukykyä, sillä välillä intuitio näyttäytyy järjettömänä ajatuksena, joka pitää uskaltaa ajatella loppuun saakka.

Intuitio tarvitsee omanlaisiaan tarkastelupisteitä ollakseen luotettavaa.
Intuitiojärjestelmän tuoma tieto ei toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, joten emme voi arvioida intuition tuomaa tietoa pelkällä päättelyllä. Myöskään se, että intuitio vain tuntuu oikealta, ei ole riittävä perustelu, vaan tarvitsemme luotettavampia tarkastelupisteitä. Intuitiivisen tiedon täsmällisyyttä, luotettavuutta ja hyödyllisyyttä on mahdollista tarkastella ja arvioida. Intuitiivista tietoa voidaan tuoda myös yhteen ja jakaa ihmisten kesken.

Asta Raami
Doctor of Arts
Author, educator, intuition researcher
Puheet, koulutukset ja valmennukset
Älykkään intuition® teemoista
Coaching, training and speeches in intuition