yhteytesi briljanssiin

syvennä

Mitä intuitio-sana tarkoittaa?

Intuitio-sana on epätarkka. Sitä käytetään kuvaamaan erilaisia tiedon muotoja, prosesseja ja lopputuloksia. Kun ihmiset puhuvat intuitiosta, on suorastaan todennäköistä, että he tarkoittavat vähän eri asioita. Sinulla itselläsikin on koko ajan käytössäsi useanlaisia intuitioita. Voit kehittää kykyäsi huomata, mihin nämä eri intuitiot pohjautuvat.

Intuitio-sana kuvaa montaa asiaa

Intuitio-sanaa käytetään kuvaamaan lukuisia erilaisia tiedon muotoja, kuten vaisto, fiilis, mutu, alitajuinen tieto, kehollinen tieto tai telepaattinen tieto.

Sana kuvaa myös erilaisia prosesseja, esimerkiksi tunnepohjainen toiminta, assosiaatio, automaatio, ei-sanallinen aistiminen tai hahmontunnistuksen– ja yhteensovittamisen prosessit.

Intuitio-sanaa käytetään kuvaamaan vielä erilaisia lopputuloksia – siis vaikkapa oivallus, tunne, sanoma, ennakkoaavistus, visio, viesti, näky ja kylmät väreet.

Ei ihme että sana aiheuttaa väärinymmärryksiä!

 Asiaa ei helpota, että intuition kokemukseen voi liittyä myös niin sanottuja ei-kehollisia tuntemuksia (non-bodily feelings). Tällainen tuntemus ei tunnu kehossa samaan tapaan kuin kosketus. Se ei myöskään ole tunne, kuten ilahtuminen tai pelästyminen.

Jollakin tavoin tuntemuksen silti aistii tai vaistoaa, vaikka sitä on vaikea pukea sanoiksi. Kun täsmällinen käsite tai sana jollekin asialle tai ilmiölle puuttuu, on kuin sitä ei olisi olemassa.

Intuition käsitteistö on riittämätön

Filosofi Esa Saarisen mukaan on haasteellista, että intuitioon liittyvien asioiden käsitteistö on niin riittämätön. Mutta me oletamme, että se käsitteistö on tosi pitkälle riittävä, tai oikeastaan lähes täysin täsmällinen.

Esimerkiksi sinulla saattaa olla kokemus selkään tuijottamisen aistimisesta. Kun käännyt katsomaan, joku kääntää katseensa pois. Miten kuvaisit tätä aistimista? Se ei ole tunne kuten pelko tai ilo, eikä myöskään fyysinen tuntemus kuten kosketus. Silti sen voi aistia. Kokemuksesta voi käyttää nimitystä ei-kehollinen tuntemus.

Erota oivallus, vaisto ja ideoiden hautominen

Oman intuition tunnistamista ja sanallistamista harjoitella tutustumalla itseensä. Jokainen meistä osaa tehdä tämän, ja se voi vieläpä olla hauskaa. Mielen avartaminen asioille, jotka ovat epäloogisia tai jopa kummallisia, voi olla kullanarvoista.

Selkään tuijottaminen pohjautuu erilaiseen tietämiseen kuin vaikkapa asiantuntijan käyttämä intuitio.

Intuitiotutkijat korostavat, että ymmärtääkseen intuitiota, tulee osata tehdä ero oivalluksen, vaiston ja ideoiden hautomisen välillä. He puhuvat kolmesta i:stä, eli insight, instict ja incubation.

Ideoidessa käytettävä mielikuvitus tyypillisesti muokkaa ja manipuloi. Oivaltamiseen liittyvä intuitio taas on usein välähdyksenomaista, yhtäkkistä kirkastumista tai jopa suoraa tietämistä.

Vaistot sen sijaan ovat evoluution myötä kehittyneet hengissä säilymisen tueksi. Esimerkiksi selkään tuijottamisen aistiminen on tällaista tietämistä. Sen ajatellaan pohjautuvan ainakin osittain evoluutioon.

Yksilölle on ollut edullista ennakoida tilanteita aistimalla takaa kohdistuva intensiivinen katse.

Tutkimusten mukaan erityisesti lapset ovat herkkiä vaistoamaan selkään tuijottamisen. Samoin naiset, varsinkin jos niskaan tuijottaa mies.

Jokainen voi oppia tunnistamaan oman intuitionsa erityislaatuja. Jotta oppii tietoisesti hyödyntämään omaa intuitiotaan, on tärkeää kehittää omaa intuition lukutaitoa ja erottelukykyä. Vain siten saa käyttöönsä älykkään intuition.

Lähteet:
Arvidson, P. S. (1997). Looking intuit: A Phenomenological Exploration of Intuition and Attention. Teoksessa R. Davis-Floyd & P. S. Arvidson (toim.), Intuition: The Inside Story: Interdisciplinary Perspectives. NY: Routledge.
Raami, A. (2015). Intuition Unleashed. Väitöskirja. Aalto-yliopisto ARTS
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.
Shefy, E., & Sadler-Smith, E. (2004). The intuitive executive: Understanding and applying “gut feel” in decision-making. Academy of Management Executive, 18(4), 76–91.
Sheldrake, R. (2003). The Sense of Being Stared At, And Other Aspects of the Extended Mind. Surrey, UK: Arrow Books.
Sheldrake, R. (2012). The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry. London, UK: Coronet.

Mitä on älykäs intuitio?

Jokainen on intuitiivinen, tiedostipa sen tai ei. Intuitiota on monenlaista. Intuition eri muotoja voi oppia tunnistamaan. Silloin on mahdollista erottaa luotettava intuitio satunnaisesta päähänpistosta, peloista tai toiveajattelusta. Jokainen voi kehittää itselleen älykkään intuition kyvyn. Älykäs intuitio koostuu kolmesta taidosta: kyvystä virittyä intuitioon, intuition lukutaidosta ja kyvystä arvioida intuition luotettavuutta.

Omaan intuitioon voi virittyä ja sitä voi lukea

Intuitio ei ole vain sattumanvarainen oivallus. Intuitioon voi tietoisesti virittyä ja sen kautta voi hakea tietoa. Silloin on mahdollista virittyä oivaltamisen tilaan tai havaita merkityksellisiä signaaleja yhä herkemmin ja tarkemmin.

Intuition älykäs käyttö on tietämisen kirkasta ydintä. Sen avulla on mahdollista oivaltaa, ennakoida ja luoda uutta: ylittää oma rajallinen ajattelu, yltää täysin uudenlaisiin oivalluksiin, huomata heikkoja signaaleja tai ratkaista monitahoisia, vaikeita ongelmia.

Intuitio on päättelyyn verrattuna ylivertainen tyypillisesti tilanteissa, joissa on liikaa tai liian vähän tietoa. Jos tietoa on liikaa, päättely tukahtuu tiedon määrään. Jos tietoa on liian vähän, päättely hyytyy.

Pahimmillaan on liikaa tietoa, mutta samalla voi oleellista tietoa puuttua ja tilanne vaatia nopeaa toimintaa. Tällaisissa tilanteissa intuitio tuottaa usein ylivertaisia ratkaisuja.

Intuition luotettavuutta on mahdollista arvioida 

Jokainen voi kehittää omaa kykyään tunnistaa erilaisia intuitioita ja erotella niiden ominaislaatuja.

Arjessa käyttämämme intuitio pohjautuu erilaisiin tietämisen prosesseihin kuin asiantuntijan intuitio. Arjen intuitio nojaa suurelta osin assosiaatioihin ja fiiliksiin kun taas asiantuntijan intuitio pohjautuu suureksi osaksi vuosien saatossa kerääntyneeseen valtavaan tietovarantoon.

Esimerkiksi kokenut kirurgi hyödyntää leikatessaan älykästä intuitiota. Hän ei leikkaa satunnaisfiiliksellä tai hetken mielijohteesta. Nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat kykyä tehdä hyviä päätöksiä salamannopeasti. Älykäs intuitio tukee tietoista päättelyä.

Älykäs intuitio on kykyä olla avoin ja erottelukykyinen riittävällä tarkkuudella: milloin on syytä kuunnella intuitiota ja rohjeta valita yllättävä vaihtoehto tai jopa toimia päättelyn vastaisesti. Intuition älykäs käyttö on oleellinen osa asiantuntijuutta.

Omaa intuitiokykyä voi kehittää

Älykäs intuitio on kehitettävä kyky. Jokainen kykenee siihen, joskin harjoitus on välttämätöntä.

Intuition voi yhdistää päättelyyn ja näitä molempia tietämisen tapoja voidaan tuoda yhteen. Terävä päättely ja kirkas, älykäs intuitio tuottavat yhdessä tietoa, johon kumpikaan yksinään ei yllä.

Lähteet:
Raami, A: Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä, Kustantamo S&S, 2016
Raami, A: Intuition Unleashed – On the application and development of intuition in the creative process, väitöskirja, Aalto-yliopisto, 2015

Intuition rooli on tunnistettu myös bisneksessä

Organisaatiokirjallisuudessa intuitio on viimeisen vuosikymmenen aikana noussut merkittäväksi tekijäksi. Käytännön työelämässä painottuvat nopeat konkreettiset hyödyt. Intuition tietoinen käyttö lisää systeemisen kokonaisuuden kannalta olennaisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä, ja kyky toimia näkyvän ja näkymättömän rajapinnoissa nostaa pintaan uusia ennen käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Intuition roolin merkittävyyteen organisaatioissa viittaa mm. se että Crossanin artikkeli intuition roolista organisaatioissa vuodelta 1999 oli vuonna 2011 vuosikymmenen eniten referoitu AMR (American Management Review) artikkeli.

Intuition tietoinen käyttö lisää systeemisen kokonaisuuden kannalta olennaisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä. Kyky toimia näkyvän ja näkymättömän rajapinnoissa nostaa pintaan uusia ennen käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Kun yksilön hyötynäkökulma ylitetään, pystytään näkemään yrityksen kannalta sellaisia tärkeitä heikkoja signaaleja jotka luovat menestyksen mahdollisuuksia. Jos näitä signaaleja ei tunnisteta, voivat samat tekijät toimia myös menestystä estävinä muuttujina, joihin perinteiset organisaation kehittämistekijät eivät pysty pureutumaan.

Moni yritysjohtaja puhuu intuition merkittävästä roolista liike-elämän päätöksentekoprosesseissa: uusi mahdollisuus on kuin ikkuna joka tietyllä hetkellä aukeaa ja sitten taas sulkeutuu. Ikkunan aukiolon tunnistaa intuitiolla ja silloin tulee rohjeta toimia.

Mikä kenellekin on sitten ”se tunne” tai muu vahvistava signaali toiminnan oikeasta ajoituksesta, on henkilökohtaista. Applen perustaja Steve Jobs on painottanut ”sydämen seuraamista”, General Electricin toimitusjohtaja Jack Welch on kertonut luottavansa vaikeissa päätöksissä ”vatsanpohjatuntemuksiin” (gut feeling).

Myös investointipankkiiri Ari Lahti korostaa intuitiivisen varmuuden merkitystä omissa hypyissään kohti tuntematonta:

Yritykseni menestyksen salaisuus on siinä, että olen uskaltanut ottaa sellaisia muutamia hyppyjä asioihin, mitä en tiedä tai en ole tiennyt. On vain ollut voimakas tunne että hei, tuo kannattaa tehdä. Näen siinä jotain – en näe sitä selkeästi mitä siinä on – mutta näen jotain – ja siinä olen hyvä.

Lähteet:
Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution. The Academy of Management Review, 24(3), 522.
Crossan, M. M., Maurer, C. C., & White, R. E. (2011). Reflections on The 2009 AMR Decade Award: Do We Have A Theory of Organizational Learning? Academy of Management Review, 36(3), 446–460.
Dane, E., & Pratt, M. G. (2009). Conceptualizing and Measuring Intuition: A Review of Recent Trends. In International Review of Industrial and Organizational Psychology (Vol. 24, pp. 1–40). Wiley.
Dane, E. & ym. (2012). When should I trust my gut? Linking domain expertise to intuitive decision-making effectiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119(2), 187–194.
Raami, A. (2016). Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Kustantamo S&S.

Intuition lukutaitoa voi kehittää

Ihmisaivojen luonne on synnynnäisesti intuitiivinen. Intuitio on ensisijainen ja luonnollinen tapamme ajatella. Päättely seuraa vasta viiveellä. Jokainen käyttää siis intuitiota luonnostaan. Intuition lukutaitoa on mahdollista kehittää. Menetelmät ovat yksinkertaisia, mutta vaativat jatkuvaa harjoittelua. Ota käyttöösi nämä hyödylliset menetelmät.

Päättelyn ja intuition ajattelun kapasiteetti ratkaisevasti erilainen, niin laadun kuin määränkin suhteen. Intuitio käsittelee tietoa noin 300 000 kertaa nopeammin kuin päättely. Päättely on erittäin hyvä fokusoimaan, vertailemaan ja analysoimaan. Tähän ei intuitio pysty. Intuitio poimii ympäristöstä signaaleja, vaikutelmia ja mahdollisesti merkityksellisiä vihjeitä.

Nämä aivojen kaksi eri järjestelmää, intuitio ja päättely, toimivat yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla. Juuri niin kuin pitääkin.

Intuitio suodattaa valtavasta tietovirrasta havaintoja jotka lähetetään jatkokäsittelyyn päättelevälle älylle. Tällä tavion intuitio kannattelee päättelevää älyä. Tietoinen päättelymme on siis riippuvainen intuition tekemästä esityöstä.

Jokainen voi harjoituttaa omaa taitoaan hyödyntää intuitiota tietoisesti. Kokeile seuraavia hyviksi havaittuja menetelmiä.

Intuition lukutaitoa voi harjoitella jokainen:

1. Ole läsnä itsellesi
Käytä itsellesi sopivaa läsnäolon, mielen hiljentämisen tai virittymisen tapaa.

2. Harjoittele havainnointikykyä
Millaisia asioita havainnoin? Mihin kiinnitän huomiota?
Kehitä kykyä havainnoida uudenlaisia tai hienovaraisempia intuition signaaleja

3. Harjoittele erottelukykyä
Miten erotan yleensä luotettavan tai epäluotettavan intuition signaalin?
Opettele erottamaan pelot, toiveet ja mielikuvitus intuitiosta.

4. Avarra mieltä
Millaisia alitajuisia uskomuksia minulla mahtaa olla?
Kyseenalaista, katso uusin silmin. Uskalla haastaa itsesi ja uskomuksesi.

5. Testaa käytännössä
Harjoittele ja harjoittele kohtia 1-4. Testaa miten sinun intuitiosi toimii.

6. Rakenna tietoa oman intuitiosi toiminnasta
Uskalla tehdä virheitä ja opi niistä. Viritä ja hienosäädä vahvuuksiasi.
Rakenna henkilökohtaista tietopankkia kohdista 1-5.